בקרי תוכן וביצוע – מכוני בקרה

"בקר מורשה" [לפי סעיף 158כב לחוק התכנון והבנייה] הוא בקר שקיבל הרשאה להיות בקר שהוא מורשה לעניין אישור בקשה להיתר או ביצוע עבודה לפי היתר, אשר מותנים  לפי חיקוק באישור של גורם מאשר או בהתייעצות עמו.

השר הממונה על ביצוע אותו חיקוק קובע את תנאי הכשירות הנוספים הנדרשים מבקר, וכן רשאי הוא לקבוע תנאי הכשרה לרבות הכשרה מעשית, השתלמות ובחינות הסמכה לשם הרשאתו כבקר מורשה לעניין אותו חיקוק.

תנאי הכשירות לבקר מורשה שיהיה עובד במכון בקרה, נקבעים לעניין ומטעם הגורמים המאשרים הבאים [לפי סעיף 158כא לחוק התכנון והבנייה]. הקישור הם לדפים ייעודיים של המשרדים השונים, המפרטים את תנאי הכשירות של בקר מורשה:

(1)  משרד הבריאות ;
(2)  המשרד להגנת הסביבה ;
(3)  הרשות הארצית לכבאות והצלה ;
(4)  פיקוד העורף- מיגון הנדסי 

 

מידע על קורסים לבקרים מורשים

 

הורדת פנקס הבקרים המורשים