מהו מכון בקרה?

מהו מכון בקרה

תיקון 101 בחוק התכנון והבנייה שואף להסדיר את תחום הבקרה על הבנייה בישראל, בתקווה לייעל את הבקרה ואת הפיקוח על תהליכי בנייה והרשאה ולמנוע תאונות, תקלות ועיכובים. אחת הקביעות המהפכניות המרכזיות של התיקון לחוק הסדירה את הקמתם של מכוני בקרה פרטיים שיחליפו את מנגנוני הרישוי הקיימים כיום. המשמעות היא שקבלנים ודיירים יפעלו מול מכון הבקרה ולא מול הרשויות (ועדת תכנון ובניה, מכבי אש, חברת חשמל וכדומה) על מנת להפיק היתרי בנייה וטופסי אכלוס (טופס 4), אלא מול מכוני הבקרה, שיפעילו בקרים מורשים מטעמם. מהו מכון בקרה, מהם תפקידיו, מהו הרקע להקמתו וכיצד הוא יגשים את מטרות תיקון החוק?

 

מכון בקרה במקום גופים ממשלתיים

תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה מסדיר את תהליך הפרטתו של מערך הבקרה על איכות ובטיחות הבנייה בישראל. במציאות הקיימת כיום, יש מספר רב של גופים ממשלתיים ורשויות שונות האחראים על הנפקת היתרי בניה וטופסי 4 – אותם טופסי אכלוס כה חיוניים, אשר רבים מהאזרחים מתקשים להשיג בקלות, במהרה וביעילות. קבלנים, יזמים ואזרחים רבים מוצאים את עצמם מתרוצצים בין ועדות בניה מקומיות לבין רשויות וגופים ממשלתיים – הרשות הארצית לכבאות והצלה, חברת החשמל, רשויות מקומיות ולעתים אף משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה – כדי לקבל אישורים נחוצים לקידום תהליך הבנייה. את אותם גופים אמורים להחליף מכוני הבקרה שהקמתם, הסמכתם והרשאתם מושלמות בימים אלה ממש.

 

מהו מכון בקרה?

מכון בקרה לרישוי הבנייה בישראל הוא גוף חוץ ממשלתי, פרטי או ציבורי שיספק ליזמים, לקבלנים ולאזרחי ישראל שירותים אשר נחוצים לשם השלמת תהליכי רישוי הבניה. מכוני הבקרה שמוקמים בימים אלה נועדו להחליף את מנגנוני הרישוי הטכניים הקיימים ולספק במקומם את כל מה שנחוץ כדי לאפשר לתהליך הבנייה להתקדם ולהגיע לכדי השלמה ומיצוי. במילים אחרות – כל מי שזקוק להיתר בנייה ו/או לטופס 4 יפנה מעתה למכון הבקרה במקום להתרוצץ בעצמו בין הרשויות השונות.

 

מאמץ מרוכז בגוף אחד

לא סתם תהליכי רישוי בנייה הם תהליכים ארוכים ומסורבלים – כדי שבניין יוקם ויעמוד על תילו, יש צורך בביצוע בדיקות ופעולות בקרה של גופים רבים ומגוונים. כל גוף בוחן היבט מסוים של בטיחות הבנייה, וכל זאת במטרה לאפשר את הקמתו של מבנה בטוח וראוי לאכלוס. פרויקט של בקרת בניה הנחוצה לשם רישוי בנייה הוא פרויקט נרחב, מורכב ומאתגר, הכרוך במאמצים ובפעולות רבות. מכון בקרה לרישוי הבניה אמור לרכז את כל המאמצים הללו, את כל הפעולות ואת כל התהליכים הקשורים לרישוי בניה תחת גג אחד. ריכוז המאמץ אמור לתרום ליעילות התהליך ולשיפור הבטיחות, או במילים אחרות, למניעת הרעות החולות הקיימות כיום בהקשר זה, לרבות סחבת, עיכובים רבים ואף תאונות מצערות ומפגעי בטיחות חמורים.

 

מהם התפקידים של מכון הבקרה?

  • ביצוע בקרה בפועל – פקחים מורשים שיוסמכו וישתלבו במכוני הבקרה יבצעו פעילויות בקרה נדרשות על תהליכי בנייה ויחליפו את הרשויות הקיימות בביצוע בדיקות הנדסיות ובטיחותיות בתחומים השונים הנחוצים. בקרה הנדסית בתחומי התכן השונים תבוצע ככל הניתן על ידי נציגי מכון הבקרה.
  • קשר מול הרשויות – נציגי מכון הבקרה יעמדו בקשר עם כל מוסדות התכן והגופים המקצועיים המעורבים בתהליכים של בקרה, פיקוח ואישור תהליכי בנייה בישראל.
  • פיקוח על תכן המבנה והקמתו על כל שלביו – המומחים שיפעלו מטעם מכון הבקרה יקיימו בקרת תכן וכן בקרת ביצוע של מבנים ותשתיות, תוך וידוא עמידתם של המבנים והתשתיות בדרישות השונות והמגוונות של התכנון והבנייה, עמידה המהווה תנאי הכרחי לאישור הקמתם ואכלוסם של מבנים ותשתיות.
  • מתן אישור במקום הרשויות – מכוני הבקרה רשאים לאשר את עמידות הבניה בהוראות התכן במקום רבים מהגופים המוסמכים לתת אישור זה כעת.
  • הפקת היתרי בניה – מכון הבקרה יבצע פעולות בקרה מגוונות, ורק לאחר שיוודא עמידה בכל התנאים והדרישות יפיק עבור המבקשים (יזמים, קבלנים, דיירים) היתר בנייה.
  • פיקוח לאחר היתר בנייה – גם לאחר מתן היתר הבניה יבצע מכון הבקרה פעולות נדרשות לשם בקרה על ביצוע הבנייה בפועל.
  • הפקת טופס 4 – לאחר השלמת המבנה ובטרם האכלוס יבצע מכון הבקרה פעולות נדרשות לבדיקת תוכניות לבנייה, יישומן וביצוע המבנים כתנאי למתן היתר לחיבור לתשתיות והיתר אכלוס (טופס 4).