Skip links

בקרת תכן במכון בקרה – מהלכה למעשה

רישוי של הליכי בנייה מהווה נושא מורכב המוסדר בחוקים מגוונים. אחד ההיבטים המרכזיים של רישוי בנייה הוא בקרת תכן וביצוע בנייה. ההסדרים הנוגעים לרישוי בניה מתמקדים בהפעלת בקרה ופיקוח על תכנים (תכן, תוכניות בנייה) ועל יישומם (בקרת ביצוע). החל משנת 2016 מוקמים בישראל מכוני בקרה לפיקוח על תכן ובנייה בישראל. מכונים אלה אחראיים על ביצוען של בקרת תכן ובקרת ביצוע – בקרה הנחוצה לשם רישוי תהליכי בנייה. מהי בקרת תכן בנייה וכיצד היא תבוצע בפועל, הלכה למעשה? להלן כל התשובות.

 

מכון בקרה לשירותך

 

במסגרת הרפורמה בחוק התכנון והבניה, שנוסחה במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, נקבע הסדר המאפשר את הקמתם של מכוני בקרה לתכן ולביצוע בנייה. בשלב ראשון מוקמים שלושה מכוני בקרה ובהמשך עתידים לקום מכוני בקרה נוספים. במכוני הבקרה ישתלבו בקרים מורשים שיבצעו פעולות שונות ומגוונות הנדרשות לשם פיקוח ובקרה על תהליכי הבנייה לשם רישויים ומתן היתרים מתבקשים. מכון הבקרה יתפקד כגוף בלתי תלוי אשר ילווה פרויקטים שונים של בנייה, משלב הפניה לרשויות (לשם בקשת היתר בנייה), לאורך התכנון, דרך הביצוע ועד לסיום התהליך, ששיאו בקבלת "תעודת גמר" למבנה והענקת טופס אכלוס.

 

בקרת בניה ורישוי בשני מישורים

 

מכוני הבקרה שיוקמו יפעלו בשני מישורים – במישור בקרת התכן ובמישור בקרת הביצוע של הבנייה. אלה הם שני מישורים נפרדים וחשובים. על פי רוב, בקרת תכן תתבצע בשלב הראשוני של הליך הבנייה, בטרם קבלת היתר בנייה; ובקרת ביצוע תיושם בשלב שבו יתחיל תהליך הרישוי בפועל וכשתתחיל הבנייה. כל אלה ייבחנו ויבוקרו בטרם מתן היתר חיבור לתשתיות (טופס אכלוס, טופס 4).

 

בקרת תכן בפועל

 

כאמור, המישור האחד של מלאכת בקרת הבניה המוטלת על מכוני הבקרה הוא בקרת תכן. מהו תכן בנייה, מהי בקרת תכן בנייה, כיצד היא מבוצעת וכיצד יפעלו הבקרים המורשים הפועלים במכון הבקרה לשם בקרה ופיקוח על תכן הבנייה?

 

תכן בנייה – תוכניות, הערכת סיכונים ומה שביניהם

 

הקמת מבנים ו/או תשתיות כרוכה בתהליך של בנייה שמורכב משני שלבים עיקריים: שלב התכנון של הבנייה ושלב הביצוע של הבנייה. הבקרים המורשים נדרשים לבצע בקרת תוכן לשני השלבים הללו. בשלב התכנון של הבנייה ישנן "רק" תוכניות בנייה, אך למרות זאת אין להקל ראש בחשיבותו ובחשיבות הפיקוח והבקרה עליו. תוכניות הבנייה מהוות חלק אינטגרלי, בסיסי ורב חשיבות בתהליכי הבנייה בישראל, ועל כן יש לבצע בקרת תכן אדוקה גם לשלב זה, עוד טרם הבנייה בפועל, ולוודא כי התוכניות "מכסות" את כל ההיבטים הנדרשים לשם בניה בטיחותית ואיכותית, הן מבחינת קונסטרוקציה, הן מבחינת בטיחות (בטיחות אש, הג"א, מילוט, איטום) והן מבחינת מערכות ותשתית (אינסטלציה) ועוד.

 

מה כוללת בקרת תכן?

 

פקחים מורשים ילוו את הפרויקט על כל שלביו, ובראשית הדרך יבצעו פעולות בקרה ופיקוח על תכן הבנייה. לשם ביצוע פיקוח ובקרת תכן בנייה יבצעו הפקחים המורשים פעולות רבות ומגוונות וישלימו ערב רב של משימות, וביניהן:

  • וידוא עמידה בחוקים – במסגרת בקרת תכן בנייה תבוצע בדיקת התכנון וייבחנו תוכניות הבנייה, הבקשות והמסמכים הרלוונטיים השונים. בעת בקרת תכן יושם דגש רב על התאמת תוכניות הבנייה לחוקים, לתקנות ולדרישות הבטיחות, תוך עמידה בסטנדרטים גבוהים ותוך שימת לב לדרישות מחמירות ביותר.
  • הערכת סיכונים – בקרת תכן כוללת גם הערכת סיכונים קיימים ועתידיים; ניתוח מצבים תוך התחשבות בפתולוגיות של מבנים; זיהוי "פרצות" וליקויים אפשריים; בחינת תנאי השטח; בחינת תוכניות הבניה ועוד.
  • בקרה מכל זווית והיבט – במסגרת בקרת תכן יוודאו הפקחים כי תוכניות הבניה מנמיכות את רמת הסיכון למינימום ומגבירות את בטיחות הבנייה ואת איכותה למקסימום, תוך התחשבות בשלל היבטים רלוונטיים.

Leave a comment