Skip links

בקרת ביצוע במכון בקרה – מהלכה למעשה

בקרת ביצוע במכון בקרה – הבקר המורשה שילווה את פרויקט הבנייה יידרש בעיקר לפעול להערכת סיכונים, ובעזרת בדיקה מדגמית ובחינה יסודית של תוכניות הבנייה ושל אופני ביצועה בפועל, יזהה סיכונים אפשריים, ליקויים ונקודות תורפה שעלולים לסכן את איכות הבניה ולהוביל למפגע בטיחותי

על מכוני הבקרה שיוקמו בישראל הוטלה מלאכה מאתגרת ואחריות לא קלה: באמצעותם שואפים קברניטי ישראל (ובראשם משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון ומשרד הפנים) לעשות סדר בבלגן השורר בכל הנוגע לתחום רישוי הבניה בארץ. לשם כך יישמו בישראל את מסקנות וועדת זיילר וחוקקו הסדרים שיאפשרו את הקמתם של מכוני בקרה לרישוי בנייה – מכונים שיתפקדו כגופים בלתי תלויים ויבצעו את מלאכת הבקרה על הליכי הבניה בישראל. מלאכת הבקרה כוללת בקרה על תכן הבנייה ובקרה על ביצוע הבנייה. כיצד יבצעו נציגי מכון הבקרה – אותם פקחי רישוי תכן ובנייה מורשים ומוסמכים – את בקרת הביצוע בפועל?

 

נעים להכיר – מנגנון רישוי חדש

 יישומו של תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, המסדיר את הקמתם של מכוני בקרה לרישוי הבנייה בישראל, יוצר למעשה מנגנון חדש לגמרי ושונה בתכלית ממנגנון הבקרה הקיים כיום. במקום שרשויות שונות (ועדת תכנון ובינוי, מכבי האש, משרד הבריאות ועוד) יבקרו את תכן הבנייה ואת ביצועה בפרויקטים שונים של בנייה בישראל, יעשו זאת מכוני בקרה פרטיים.

 

 הליך רישוי חדש

 יישומם ההדרגתי של ההסדרים שהחוק קובע ישנה את פניו של תהליך רישוי הבנייה בישראל. בקרוב יידרשו קבלנים המעוניינים בהיתר בנייה ו/או בטופס חיבור לתשתיות (טופס אכלוס, טופס 4), לפנות אל מכוני הבקרה לשם בקשת ההיתרים הללו במקום לגופים העוסקים כיום בתחום. הגשת הבקשה תניע את מעורבותם של נציגי מכוני הבקרה – פקחים מורשים, אשר ילוו את תהליך הבנייה מראשיתו ועד סופו.

 

בקרה מ-א' ועד ת'

 הליך הבקרה הנדרש לשם הפקת ההיתרים השונים ייושם על ידי הפקחים המורשים שילוו את פרויקט הבנייה על כל שלביו. עבודתם תתמקד למעשה בבקרה בשני מישורים: המישור התכנוני והמישור המעשי – ביצוע הבנייה בפועל. לשם בקרת תכן בנייה ייבחנו תוכניות הבנייה השונות, תוך שימת לב לעמידתן בדרישות החוק, ותבוצע הערכת סיכונים. אם יאותרו ליקויים, הם יתוקנו והפקחים המורשים יבצעו בקרה חוזרת. לאחר השלמת שלב זה יתפנו הפקחים המורשים לבצע פיקוח על ביצוע הבניה. שלב זה מכונה 'בקרה על ביצוע בנייה'. מה כוללת בקרה זו וכיצד היא תבוצע בפועל?

 

בקרת ביצוע הבניה בפועל

 לשם בקרת ביצוע הבנייה יגיעו הפקחים המורשים הפועלים מטעם מכון הבקרה אל אתר הבנייה, ויפעילו מערך בקרה ופיקוח הדוק על הנעשה בו. לשם בקרת הבנייה יבוצעו מגוון פעולות, תוך יישום של שיטות בדיקה שונות, לשם בקרה על היבטים שונים הקשורים לבנייה. הבקר המורשה שילווה את פרויקט הבנייה יידרש בעיקר לפעול להערכת סיכונים, ובעזרת בדיקה מדגמית ובחינה יסודית של תוכניות הבנייה ושל אופני ביצועה בפועל, יזהה סיכונים אפשריים, ליקויים ונקודות תורפה שעלולים לסכן את איכות הבניה ולהוביל למפגע בטיחותי.

 

מהם תחומי הבקרה?

 הן הבקרה של תכן הבנייה והן הבקרה של ביצוע הבנייה תיערך תוך בחינת היבטים רבים מאד של הבנייה, ביניהם מבנה ויסודות, חוזק, איכות, קונסטרוקציה, מערכות אינסטלציה, מערכות מילוט, מערכות איטום, היבטים של תברואה, היבטים של איכות סביבה, היבטים של בטיחות אש, היבטים של הג"א (פיקוד העורף) ועוד. כל ההיבטים הללו ייבחנו מראש במסגרת בקרה של תכן הבנייה (אז ייבדק האם ניתן מענה תכנוני לדרישות הללו), וגם תוך כדי עבודה – במהלך בקרת הביצוע. בשלב זה יבחנו הפקחים המורשים האם ביצוע הבנייה אכן מיושם בהתאם לדרישות, לתנאים ולהגדרות שהוגדרו בהיתר הבנייה שניתן.

 

טופס 4 המיוחל

 השלב האחרון בבקרת ביצוע הבנייה יהיה בדיקה של המבנים על ידי נציגי מכון הבקרה, תוך וידוא עמידתם בשלל דרישות וחוקים של קוד הבנייה. הבדיקה המדגמית של המבנים השונים תאפשר בקרה מדוקדקת שבסופה ניתן יהיה להעניק את טופס האכלוס המיוחל.

Leave a comment