Skip links

על המרכז

המרכז למכוני בקרה קם במטרה לקדם ולסייע לשוק הבניה והתשתיות בישראל להתמודד עם תיקון החוק התכנון והבניה החדש ואם מכוני הבקרה החדשים אשר נכנסים לפעולה בעקבותיו.

המרכז יפעל לאסוף מידע, לסקר ולבאר ככל שניתן את כלל הפעילויות הקשורות למכוני הבקרה בישראל.

המרכז מגייס אנשי תוכן בהתנדבות, אם הינך מעוניין אנא צור עמנו קשר בטופס הבא.

המרכז הינו גוף פרטי לא ממשלתי או ממסדי. האחריות על מרכזי הבקרה בישראל הינה בידי מנהל התכנון במשרד האוצר והוא הגוף המנהל והמסדיר את מכוני הבקרה בישראל.

המרכז קם במטרה להנגיש את המידע לטובת הציבור הבונה והקבלנים בישראל.

תוכן האתר מבוסס על פרסומים שונים של הגופים הרלוונטיים ויתכנו במציאות שינויים. אין לראות בתכי האתר כהמלה או כעובדות גמורות וסופיות. הליך כניסת המכונים עדיין בעיצומו.

צוות המרכז למכוני בקרה