Skip links

מהם בקרי התכן והביצוע החדשים?

במכוני הבקרה שמוקמים בישראל בימים אלה ממש ישתלבו בקרים מורשים. תואר מקצועי מכובד זה ניתן לבוגרי קורס שהשיק משרד הפנים לפני מספר שנים ואשר הכשיר והסמיך אנשי מקצוע בתחום הבנייה כבקרי תכן וביצוע בנייה. מהו "בקר תכן וביצוע בנייה" ומהי הגדרת תפקידו? מהי האחריות המוטלת עליו ומהם הכלים המצויים בידיו ואשר יאפשרו לו לעמוד בכבוד בדרישות התפקיד המאתגר?

 

מהו בקר תכן וביצוע בנייה?

בקרי תכן וביצוע בנייה הם בעלי מקצוע מומחים כפי שהוגדרו בתיקון 101 לחוק התכנון ובניה,  שעברו הכשרה שמאפשרת להם להשלים ביצוע ביקורת על איכות של תכנון ושל בניה – ביקורת הנדרשת לשם השלמת רישוי תהליכי בנייה. בקרים מורשים ישתלבו במכוני הבקרה הישראליים המוקמים בימים אלה, והם חוד החנית של הגופים המקצועיים הללו. הבקרים המורשים הם, למעשה, שומרי הסף האחראים על יישומו של  קוד הבנייה הישראלי.

 

דרושים בקרים מורשים

בעקבות הקמתם של מכוני בקרה לרישוי הבנייה בישראל ישנו ביקוש רב לבקרים מורשים ומוסמכים שבידיהם מופקדת המלאכה החשובה של ביצוע בקרה ופיקוח על התכן ועל הביצוע של בניה בישראל באופן מעשי. בקר מורשה ישתלב במכון בקרה על רישוי הבניה בישראל ויעמוד בקשר עם הקבלנים שמגישים בקשה להיתרי בניה ו/או בקשה לטופסי היתר לחיבור לתשתיות. מינהל התכנון הוא האחראי על הגדרות התפקיד של בקר מורשה, כמו גם על אפיונם ועל ביסוסם של תהליכי ההכשרה וההסמכה של הבקרים המורשים.

 

בקר מורשה – התמחות חדשה

התמחות כבקר מורשה היא התמחות חדשה יחסית, המתקיימת במסגרת קורסים להסמכת בקרי תכן וביצוע בנייה מורשים. במסגרת תכנית הלימודים להסמכת בקרי תכן וביצוע בבניה מקבלים התלמידים ידע, כלים ומיומנויות בתחום של בקרת מבנה. לפני שנים קיים משרד הפנים קורס שהכשיר 30 בקרים מורשים וקורסים נוספים צפויים להיפתח על מנת להסמיך כוח אדם שישתלב במכוני הבקרה ויישם את מלאכת הבקרה הנדרשת במסגרת הליכי רישוי בנייה בישראל, על מאפייניה החדשים.

 

תפקידו של בקר מורשה

לאחר שתתקבל בקשה להיתר בנייה, ימונה בקר מורשה מטעם מכון הבקרה על פרויקט הבנייה שלגביו הוגשה הבקשה. הבקר יבצע בדיקות שונות באמצעות שיטות, כלים ואמצעים מגוונים, על מנת לבצע בקרה של איכות הבנייה בפרויקט המדובר. הבדיקה תתמקד בשני רבדים – ברובד התכנוני וברובד הביצועי.

 

בקרה לשם היתר

בקרת התכן תבוצע על ידי הבקר המורשה בשלב הראשוני של פרויקט הבנייה, ובמסגרתה ייבדקו תוכניות הבדיקה, תבוצע הערכת סיכונים ויאותרו ליקויים ואי עמידה בדרישות קוד הבנייה. לאחר הבקרה יינתן היתר בנייה. בשלב הבא תתחיל בקרת הביצוע, שבמסגרתה תבוצע בדיקה מדגמית של מבנים שונים, כדי לוודא כי אלה עומדים בדרישות החוק ובתנאי היתר הבניה. לאחר השלמת תהליך זה יינתן טופס אכלוס.

Leave a comment