Skip links

מהם בקרי התכן והביצוע החדשים?

במכוני הבקרה שמוקמים בישראל בימים אלה ממש ישתלבו בקרים מורשים. תואר מקצועי מכובד זה ניתן לבוגרי קורס שהשיק משרד הפנים לפני מספר שנים ואשר הכשיר והסמיך אנשי מקצוע בתחום הבנייה כבקרי תכן וביצוע בנייה. מהו "בקר תכן וביצוע בנייה" ומהי הגדרת תפקידו? מהי האחריות המוטלת

בקרת ביצוע במכון בקרה – מהלכה למעשה

בקרת ביצוע במכון בקרה – הבקר המורשה שילווה את פרויקט הבנייה יידרש בעיקר לפעול להערכת סיכונים, ובעזרת בדיקה מדגמית ובחינה יסודית של תוכניות הבנייה ושל אופני ביצועה בפועל, יזהה סיכונים אפשריים, ליקויים ונקודות תורפה שעלולים לסכן את איכות הבניה ולהוביל למפגע בטיחותי על מכוני הבקרה

בקרת תכן במכון בקרה – מהלכה למעשה

רישוי של הליכי בנייה מהווה נושא מורכב המוסדר בחוקים מגוונים. אחד ההיבטים המרכזיים של רישוי בנייה הוא בקרת תכן וביצוע בנייה. ההסדרים הנוגעים לרישוי בניה מתמקדים בהפעלת בקרה ופיקוח על תכנים (תכן, תוכניות בנייה) ועל יישומם (בקרת ביצוע). החל משנת 2016 מוקמים בישראל מכוני בקרה

תיקון 101 בחוק התכנון והבניה – מה חשוב לדעת?

את המלצותיה של ועדת זיילר יישמו המחוקקים באמצעות תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה – תיקון אשר מסדיר את הקמתם של מכוני בקרה על רישוי הבנייה בישראל. מכוני הבקרה לבחינת תכן וביצוע הבנייה במסגרת היתר הבנייה אמורים להחליף את הרשויות האמונות על התחום, וכך לתרום לשיפורן